Các dự án

Trang EC (Quản lý hàng hóa, đơn đặt hàng)

Dự án ODC

Quy mô dự án: 2 thành viên

Thời gian dự án: 89 tháng ~

Kỹ thuật sử dụng: RiotJS, Linux CentOS, AWS, Elastic Search, PostgreSQL

Logo Market

Dự án ODC

Quy mô dự án: 1 thành viên

Thời gian dự án: 102 tháng ~

Kỹ thuật sử dụng: HTML5, CakePHP, Linux, MySQL

Hệ thống nghiên cứu năng lượng

Dự án ODC

Quy mô dự án: 2 thành viên

Thời gian dự án: 13 tháng

Kỹ thuật sử dụng: Fortran, CakePHP, Linux, MySQL

Hệ thống giới thiệu việc làm bán thời gian

Dự án ODC

Quy mô dự án: 4 thành viên

Thời gian dự án: 89 tháng ~

Kỹ thuật sử dụng: CakePHP, Linux CentOS, Amazon Cloud, MySQL

PHMS-iOS

Dự án ODC

Quy mô dự án: 1 thành viên

Thời gian dự án: 113 tháng ~

Kỹ thuật sử dụng: Objective-C, Swift, iOS, SQLite

Công cụ sử dụng: Xcode, Backlog

Hệ thống quản lý nhiệm vụ

Dự án ODC

Quy mô dự án: 2 thành viên

Thời gian dự án: 8 tháng

Kỹ thuật sử dụng: Yii, Handson Table, Linux CentOS, MySQL

Dịch vụ cung cấp dịch vụ 「B to B」

Dự án ODC

Quy mô dự án: 3 thành viên

Thời gian dự án: 8 tháng

Kỹ thuật sử dụng: Perl, HTML, JS, Linux CentOS, MySQL