Các dự án

Hệ thống giám sát hình ảnh của trường đua ngựa

Dự án ODC

Quy mô dự án: 5 thành viên

Thời gian dự án: 90 tháng ~

Kỹ thuật sử dụng: CakePHP1, CakePHP3, GoJS, CentOS Linux, MySQL

Công cụ sử dụng: SVN, Redmine, Git, Eclipse

Ứng dụng quản lý thông tin bệnh nhân

Dự án ODC

Quy mô dự án: 3 thành viên

Thời gian dự án: 90 tháng ~

Kỹ thuật sử dụng: iOS, Objective-C, SQLite

Công cụ sử dụng: X-Code

Hệ thống cloud hỗ trợ nghiên cứu

Dự án ODC

Quy mô dự án: 6 thành viên

Thời gian dự án: 117 tháng ~

Kỹ thuật sử dụng: CakePHP, CentOS Linux, MySQL

Công cụ sử dụng: Git, SVN, Redmine, Backlog, Netbean

Hệ thống quản lý cơ sở vật chất

Dự án ODC

Quy mô dự án: 4 thành viên

Thời gian dự án: 5 tháng

Kỹ thuật sử dụng: Laravel, MovableType, Linux CentOS, Amazon Cloud, MySQL

Hệ thống quản lý các hội nghị

Dự án ODC

Quy mô dự án: 3 thành viên

Thời gian dự án: 89 tháng ~

Kỹ thuật sử dụng: Ruby, CakePHP, MySQL

Kinh doanh thuốc e-Market

Dự án ODC

Quy mô dự án: 3 thành viên

Thời gian dự án: 90 tháng ~

Kỹ thuật sử dụng: iOS, Ruby on Rail, CakePHP, Linux CentOS, Amazon Cloud, MySQL

Công cụ sử dụng: XCode, Git, NetBean

Hệ thống quản lý xe buýt

Dự án ODC

Quy mô dự án: 2 thành viên

Thời gian dự án: 3 tháng

Kỹ thuật sử dụng: SpringBoot, RiotJS, Linux CentOS, MySQL

Hệ thống quản lý cửa hàng

Dự án ODC

Quy mô dự án: 3 thành viên

Thời gian dự án: 90 tháng ~

Kỹ thuật sử dụng: Spring, CentOS, AWS, MySQL

Công cụ sử dụng: Eclipse, MySQL Worbench

Hệ thống quản lý sản phẩm

PB

Quy mô dự án: 3 thành viên

Thời gian dự án: 90 tháng ~

Kỹ thuật sử dụng: ASP.NET MVC 5, Visual Basic, Infragistic, IgniteUI, Windows server 2012, Oracle

Công cụ sử dụng: Visual Studio

Hệ thống quản lý đăng ký hội nghị cho hệ thống giới thiệu bất động sản

Dự án ODC

Quy mô dự án: 3 thành viên

Thời gian dự án: 6 tháng

Kỹ thuật sử dụng: CakePHP, Linux CentOS, MySQL, GoogleMap Api