profile

Ứng dụng web

Chúng tôi phát triển các ứng dụng web theo yêu cầu của khách hàng. Không chỉ là những trang web đơn thuần, chúng tôi còn phát triển các trang web phức tạp hoặc những hệ thống dùng cho các công ty, trường đại học, bệnh viện lớn.

Một số ví dụ về phát triển hệ thống theo yêu cầu khách hàng

  • Phát triển các tính năng cho hệ thống quản lý bệnh viện
  • Phát triển tính năng cho hệ thống quản lý công việc trong công ty
  • Web hoá hệ thống tính toán đo lường năng lượng bằng Fortran
  • Các trang web cổng thông tin hiện bằng cách sử dụng CMS để tự phát triển plug-in của mình, và như thế được thực hiện sử dụng phân cấp.

Techiniques and Tools

Programming Language

PHP, Ruby, Java, ASP.NET, C/C++, Html, Html5, JS, CSS, XML, JSON

Framework

API: PHP (CakePHP, Codeigniter, Laravel), Java

Database

Oracle, SQL Server, MySql, PostgreSQL

CMS

Zend-cart, Wordpress, Magento, Zoomla

OS

Linux (CentOS, Ubuntu), Windows Server (2003, 2008)

Tools

Eclipse, SVN, Github